Referat af Laugssamling 2021 – 17. oktober 2021

Start 13.00

1. Valg af dirigent

Dirigent blev valgt enstemmigt – (341)

Der var ingen indvendinger med indkaldelse til Laugssamlingen.

Referent (377), meldte sig frivilligt)

2. Formandens beretning

Formanden (378) redegjorde for arbejdet gennem de sidste par måneder siden valgt.

Han er kommet godt ind i tingene. Der er lidt problemer med mailen, der skal overføres til ny bestyrelse. Men det bliver snart klaret.

Der er medlemstilstrømning… ikke så mange afgange… det er dejligt.

Ellers er vi jo færdige med Corona – og vi kan mødes og skyde som vi plejer. Det er godt at foreningen er i gang igen, og interessen er stor.

Formanden takkede bestyrelsen for det store og gode arbejde.

3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab

Kassereren (184) redegør for foreningens økonomi.

Der er et planlagt underskud – grundet banevedligehold, hvor vi lægger ud for de andre foreninger.

De penge kommer ind igen i starten af det nye regnskabsår. Og der forventes et mindre overskud.

Vi bruger lidt på MobilePay, gebyrer og renter. Men i forhold til vores stærke økonomi og den tid det sparer at bruge MobilePay – ja så er det en god investering…

Vi skal måske ud og bruge lidt penge på nye våben, ellers har vi stort set ingen udgifter.

Vi har tegnet forsikringer på vores ting.

Det hele løber fint rundt.

Regnskabet godkendt enstemmigt.

4. Fastsættelse af kontingent

Kontingent forbliver uændret.

5. Behandling af indkomne forslag/ændringer m.v.

Ingen forslag var modtaget

6. Valg til bestyrelse og bilagskontrollant, samt suppleanter

På valg er (184) og (297), som begge blev genvalgt enstemmigt.

Suppleant (222) ønsker at genopstille, og blev valgt enstemmigt.

Suppleant (215) vælger at tage en pause fra bestyrelsesarbejdet, og træder ud som suppleant.

(426) stillede op, og blev valgt enstemmigt som suppleant for 1 år.

(351) og (415), bilagskontrolanter, modtog enstemmigt genvalgt.

7. Eventuelt

Formanden orienterer om, at DGI gerne vil komme på besøg og se foreningen. Formanden og bestyrelse vil tager godt imod og vise rundt…

Vi får muligheden for at deltage i DGI skydninger. Hvis vi kan stille et hold på eks.4 personer, kan vi deltage i officielle skydninger.

Skydeudvalget, (341) og (377), orienterer om skydeudvalgets arbejde. Vi vil gerne fokusere på skydeprogrammer som er indrettet med faste serier og duel skiver.

Vi har en ide om at kunne tilbyde medlemmer denne anderledes træningstype, og nye afstande, til medlemmerne inde for de næste måneder.

Vi afsluttede mødet i god ro og orden - uden skudskader - kl. 13.16.

P.b.v.
184