Vedtægter for skyttelauget

§1
Navn og Hjemsted:

Laugets navn er “Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland”. CVR nr. 35266380
Laugets hjemmeadresse er: Smakkevej 3, 3070 Snekkersten (Borupgårdskolen, 60'er gangen i kælderen)
Lauget er medlem af Dansk Sportsskytte Forbund (DSF) og dermed associeret med Dansk Skytte Union , som er optaget i Danmarks Idrætsforbund (DIF).
Derudover er lauget medlem af DGI Nordsjælland og dermed DGI.

§2
Formål:

Laugets formål er: Gennem øvelses- og konkurrenceskydning at opøve og – eller vedligeholde laugsmedlemmernes skydefærdighed, jf. godkendte dicipliner under Dansk Sportsskytte Forbund (DSF), Dansk Skytte Union samt reglerne for DGI Skydning, med hovedvægt på grovpistol og revolver.
Ungdomsskytter skyder udelukkende med pistoler cal. 22.

§3
Medlemmer:

Lauget optager fortrinsvis nuværende og tidligere personel af Hjemmeværnet. Nye medlemmer skal anbefales af mindst 2 laugsmedlemmer samt godkendes af bestyrelsen.
Ungdomsskytter (12-18 år) optages på samme grundlag, betinget af forældres/værges godkendelse.
Medlemsantallet fastsættes af bestyrelsen.

§4
Kontingent:

Kontingentet fastsættes på den årlige laugssamling.
Kontingentet opkræves en gang årligt, i henhold til §9.
Ungdomsskytter og laugsmedlemmer over 70 år, betaler kun halvt kontingent.
Ved udmeldelse betales et evt. forudbetalt kontingent ikke tilbage.

§5
Udelukkelse af lauget:

Såfremt et laugsmedlem ikke har betalt kontingent senest 3 uger efter påkrav, udelukkes medlemmet fra deltagelse i laugets øvelses- og konkurrenceskydninger, indtil restancen er betalt.
Restanter, som ikke har betalt senest en måned efter skriftlig påmindelse ekskluderes.
Ekskluderes et laugsmedlem af andre årsager, skal eksklusionen prøves på laugssamlingen, hvortil laugsmedlemmet har adgang.
Da lauget er berettiget til at give våbenpåtegning, er laugets bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet, eller om nødvendigt at tilbagekalde påtegningen over for et laugsmedlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§6
Laugssamling:

Laugssamling afholdes medio oktober, og ethvert laugsmedlem, som ikke er i restance, har stemmeret.
Laugssamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange laugsmedlemmer der er fremmødt.
Forslag fra laugsmedlemmerne, eller sager, der af laugsmedlemmerne ønskes behandlet på laugssamlingen, skal forelægges bestyrelsen skriftligt senest 14 dage inden den pågældende laugssamling.

Indkaldelse til laugssamlingen skal indeholde følgende dagsorden:
1.Valg af dirigent.
2.Formandens beretning.
3.Kassererens aflæggelse af revideret regnskab.
4.Fastsættelse af kontingent.
5.Behandling af indkomne forslag, ændringer m.v.
6.Valg til bestyrelse og bilagskontrollant, samt suppleanter.
7.Eventuelt.

§7
Ekstraordinær laugssamling:

Ekstraordinær laugssamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller såfremt mindst 25% af laugsmedlemmerne i enighed fremsætter begrundet ønske herom.
Ekstraordinær laugssamling skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med oplysning om dagsorden.

§8
Laugsstyrelsen:

Bestyrelsen består af formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på den ordinære laugssamling for en 2-årig periode.
Efter tur afgår 2 – 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år.
Samtidig vælges 2 bilagskontrollanter samt 2 suppleanter for bestyrelsen, alle for en etårig periode.
Genvalg på alle poster kan finde sted.
På nær formanden, der vælges af laugsmedlemmerne, konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand og kasserer.
Såfremt formanden får forfald midt i en periode, indtræder næstformanden automatisk som formand indtil næste ordinære laugssamling.
I forbindelse med foreningens bankforretninger, er kasserer og formand underskriftsberettiget/ fuldmagtshavende for foreningens konti.
Formand og kasserer kan, hver for sig, disponere over foreningens Girokonto.
For øvrige bankforretninger gælder det at formand og kasserer, kun i fællesskab, kan disponere over foreningens konti.

§9
Regnskab:

Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august. Kontingentperioden går dog fra 1. januar til 31. december.
På laugssamlingen aflægger kassereren regnskabet. Regnskabet forelægges skriftligt.

§10
Laugets opløsning:

Lauget kan kun opløses, hvis 2 med en måneds mellemrum afholdte laugssamlinger vedtager dette, med 4/5 af de fremmødte stemmer for opløsning.
I tilfælde af laugets opløsning, skal ejendele lauget har modtaget fra DGI eller andre foreninger, tilfalde giverne. Laugets øvrige formue skal komme pistolskydningen til gode.

§11
Almindeligt:

Regler for benyttelse af skydebaner, deltagelse i konkurrencer, køb af ammunition, krav til våben samt andre forhold, som ikke er nævnt i vedtægten, og som er af betydning for laugets arbejde, afgøres af bestyrelsen.
Det påhviler bestyrelsen at sørge for de nødvendige forsikringer.

§12
Vedtagelse:

Vedtægterne er senest ændret på laugssamlingen 22. AUGUST 2021