Indkaldelse til laugssamling, 2021

Som allerede fremsendt på mail, er der indkaldt til ordinær laugssamling

Søndag den 17. oktober 2021
kl. 13.00 (lige efter skydning / våbenkontrol)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag/ændringer m.v.

6. Valg til bestyrelse samt suppleanter og revisor

På valg:
(184) Kasserer
(297) Bestyrelsesmedlem

(222) Suppleant
(215) Suppleant

(351) Bilagskontrollant
(415) Bilagskontrollant

7. Eventuelt

Bemærk jf. vedtægternes §6:
Ethvert laugsmedlem, som ikke er i restance, har stemmeret.
Laugssamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange laugsmedlemmer der er fremmødt.
Forslag fra laugsmedlemmerne, eller sager, der af laugsmedlemmerne ønskes behandlet på laugssamlingen, skal forelægges bestyrelsen skriftligt senest 14 dage inden den pågældende laugssamling.