Referat af Laugsamling 2020 – 22. August 2021 (var udsat grundet Corona)

11 deltagere

Konstitueret Formand (215) byder velkommen. Takker den afgående formand og giver stafetten videre til dirigenten.

1. Valg af dirigent

Valget faldt på (191) som dirigent, som derefter overtog mødet og konstaterede at forsamlingen var lovlig, hvorefter vi fortsætter laugsamlingen.
(377) blev valgt som referant.

2. Formandens beretning

Den konstitueret formands (215), beretning var meget kort grundet at foreningens aktivitet har været Coronaramt. Vi er dog oppe og køre igen. Vi har 72 glade medlemmer og en sund økonomi. Alle våbensager er behandlet.
Den afgående formand (341), holdt en rørende tale hvor både medlemmer som bestyrelserne gennem årene blev takket for godt samarbejde.
Den afgående formand (341), udtrykte stor glæde ved nu at kunne være ”ordinært medlem” og ”bare” kunne bruge foreningen.
(341) indtrådte senere på laugsamlingen som medlem af skydeudvalget og har som sådan ikke sluppet taget på foreningen helt. Men vil fremover stadig være en aktiv figur – og et glad medlem af foreningen.

3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab:

Kassereren var desværre ikke tilstede. Regnskabet blev gennemgået af bilagskontrollanten (351).
En mente regnskabet skal revideres da datoerne er forældede. Ellers var der ikke nogen kommentarer.

Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent

Laugsamlingen havde ingen ændringer til kontingentet, som dermed stadig ligger på kr.500 pr. år.

5. Behandling af indkomne forslag, ændringer m.v.

Der var indkommet to forslag til behandling:

Forslag 1.
Stillet af (215) : Kort – en god argumentation for at foreningen igen benytter og bruger begrebet ”æresmedlem”.
At eks. Medlemmer/bestyrelsesmedlemmer, som i den grad har ydet en ekstra indsats for foreningen – bliver tildelt et æresmedlemsskab og derefter bliver fritaget for kontingent.
Det konkrete forslag gik på at (184) og (297) efter et ”livslangt” engagement og et ufortrødent arbejde for foreningen som henholdsvis kasserer og bestyrelsesmedlem bliver tildelt denne ære – et livsvarigt æresmedlemsskab.

Efter en kort og positiv debat blev forslaget vedtaget.

Vi kan således sige tillykke til vores to nye æresmedlemmer!

Samlingen henstiller til bestyrelsen at der bliver udarbejdet faste retningslinjer for hvornår et medlem er berettiget til æresmedlemsskab.

Forslag 2.
En teknisk detalje i vores vedtægter skal rettes. Der står i vedtægterne at Girokonto må normalt ikke have et indestående på over 15.000 kroner.
Bilagskontrollanten (415) mente dette egentlig er en administrativ rettelse, som ikke kræver godkendelse.

Forslaget blev herefter vedtaget.

Laugsamlingen henstiller til bestyrelsen at der bliver lavet en gennemgang af regler og vedtægter hvor man har fokus på at rette andre administrative fejl.

6.Valg til bestyrelse og bilagskontrollant, samt suppleanter

Konstitueret formand (215) ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen som fast medlem.
Laugsamlingen havde en kort drøftelse af ”formandssituationen” hvor (378) meldte sig som eneste kandidat – bakket op af en enig bestyrelse.

(378) fortalte kort om sig selv og blev derefter enstemmigt valgt som formand.

(191) og og (413) stillede op som bestyrelsesmedlemmer
(222) genopstillede som suppleant og (215) opstillede som suppleant.

Alle fire blev enstemmigt valgt.

(351) og (415) blev med stor tak fra forsamlingen, enstemmigt, genvalgt som bilagskontrolanter.

7. Eventuelt

Derudover ønskede den afgående formand (341), at indtræde i skydeudvalget, og blev enstemmigt valgt.
Formand for skydeudvalg (377), blev begejstret for at skydeudvalget nu bliver udvidet med 100% og glæder sig til det kommende samarbejde og opfordrer alle medlemmer til at komme med forslag og ideer til udvalget.
Det er planen at udvalget skal levere ideer til bestyrelsesbeslutning om eks. Skydninger, indkøb af våben, konkurrencer osv.
Skydeudvalget holder møde den 4.sept og kan kontaktes via bestyrelsen.

PBV.
184