Indkaldelse til laugssamling

Da det igen er muligt at samle alle medlemmer, indkalder bestyrelsen hermed til ordinær laugssamling.

Søndag den 22. august 2021
kl. 13.00
(lige efter skydning)

Bemærk: Dette er laugsamlingen for 2020, som vi desværre måtte udsætte grundet Covid-19

Laugssamlingen afholdes i vore lokaler, Borupgård skydebane
Rønnebær Allé, 3000 Helsingør

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag/ændringer m.v.
6. Valg til bestyrelse samt suppleanter og Bilagskontrollanter

På valg:
Formand

(215) Næstformand (pt. fungerende formand indtil laugssamlingen)
(378) Bestyrelsesmedlem

(222) Suppleant
(191) Suppleant

(351) Bilagskontrollant
(415) Bilagskontrollant

7. Eventuelt

Jf. vedtægternes §6:

Ethvert laugsmedlem, som ikke er i restance, har stemmeret.
Laugssamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange laugsmedlemmer der er fremmødt.
Forslag fra laugsmedlemmerne, eller sager, der af laugsmedlemmerne ønskes behandlet på laugssamlingen, skal forelægges bestyrelsen skriftligt senest 14 dage inden den pågældende laugssamling.

PBV
184