Referat af Laugssamling 2019

16 medlemmer var fremmødt

Kl 13.00 - Formanden (341) byder velkommen.
Laugssamlingen er lovligt indkaldt.

1.Valg af dirigent
Formanden (341) blev valgt
Uden for dagsorden - Valg af referent (377)

2. Formandens beretning
Formanden orienterede om foreningen udvikling og tilstand.
Det er os der har overtaget den praktiske del af banevedligehold.
Vi skal til at sætte det i system..
Henry fra Kronborg, er gået lidt ned i tid. Så vi har sagt ja til at tage en del af opgaven på vores skuldre.
Vi har denne gang valgt at bruge et firma til at oprense blystøv. Det fungerede rigtigt godt, det var meget dyrt, men det var en kæmpe forskel at opleve et rent skydemiljø. Vi anbefaler at man for fremtiden hyrer professionelle til opgaven.
Det kostede godt 35.000 som vi deler mellem foreningerne.
Vi skal betale 1/3.
Forsamlingen mente at det var helt i orden og en god og fornuftig måde at få arbejdet udført på.
Vi vil forsøge at lægge arbejdet på banen lige efter sommerferiens start.
Det skal planlægges i god tid så folk kan nå at melde sig til.

Banen er netop blevet endeligt godkendt af politiet.

Orientering om politiets brug af banen.

Priserne på SKV stiger fra 200 til 300 kroner på grund af nye funktioner og behov i softwaresystemet. Der er nu taget et nyt system i brug som gør det nemmere for formanden, at fremsende ansøgninger til SKV.
På et tidspunkt er det meningen at alle systemer kan tale sammen så det bliver nemmere, for alle, at ansøge. Dyrere...men nemmere :-)

Der skal laves et bedre samarbejde med 27. Vores planer er desværre sat lidt på hold grundet sygdom og forelskelse (hos 27.)

Formandens beretning blev godkendt.

3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab
Vi har i år ikke et overskud. Vi har brugt penge på vedligeholdelse, alarm, nye medlemskort, kortprinter osv. Der er købt nye skiver, plader og plastre. Alt sammen udgifter som forsamlingen mente var rimelige i forhold til vores ønsker til foreningen.
Vi har også brugt penge på at leje Hanebjerg, i en forsøgsordning, for at se om nogen af foreningens skytter ville bruge tilbuddet. Det har vist sig at der er medlemmer, der gerne vil.
Alle medlemmer anbefales at besøge vores skydedage på Hanebjerg (typisk mandage klokken 17.00 - se hjemmesiden).
Næste år bliver lejen for Hanebjerg lidt billigere.

Gebyrer og renteposten vil stige lidt bla. grundet af MobilePay indfører månedsgebyr.

Kasseren truede referenten med "knæskade" grundet en fræk, men passende bemærkning ;-)

Regnskabet blev derefter godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstiller til, at kontingentet skal stige.
Vores udgifter stiger en smule og vi har en god tradition for at have en god opsparing som vi kan tære på til investeringer, våben osv. Og det kan ses på vores kassebeholdning.
Der foreslås en stigning på 100 kr. (50 kr. for medlemmer med reducerert kontingent)
Forslaget vedtaget, med en stemme imod.

5. Behandling af indkomne forslag, ændringer m.v.
Ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelse og bilagskontrollant, samt suppleanter
Bestyrelsesmedlem (184) og (297) var på valg, og blev genvalgt.
Suppleanterne (222) og (191) blev også genvalgt.
Bilagskontrollant (351) vil gerne genopstille, og blev genvalgt
(415) blev valgt som anden bilagskontrollant.

7. Eventuelt
(413) vil meget gerne tage uddannelsen som pistolinstruktør. Foreningen takker og betaler uddannelsen.

Vi arbejder på at lave en dag hvor medlemmer samlet kan tage Skydelederuddannelsen. Evt. en eftermiddag på vandrerhjemmet. (378) og (377) kigger på det og melder ud til alle.

Laugssamlingen afsluttet i god ro og orden 13.45