Referat af Laugssamling 2018

10 medlemmer var fremmødt

Vi startede kl .13.01

1. Valg af dirregent - 184 blev valgt.
(Uden for dagsorden) Valg af referent (377)

2. Formandens beretning
Skydninger på Hanebjerg er gået godt. Vi har holdt medlemstallet og fået godt med nye. Vi har ikke haft den store afgang.
Der blevet sat lidt gode ting igang. Foreningen udvikler sig.

3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab.
Der står en god sum på vores balance.

Vi er overgået til mobilepay, og det er blevet langt nemmere.

Gebyrer er steget lidt på grund af Mobilepay, det koster kr.0.75 hver gang man laver en transaktioner.
Det er meget nemmere at holde styr på. Det er skidesmart.

Vi har jo ikke brugt store penge på familiedag og der har ikke været store udgifter til banevedligeholdelse.
Kontingent til moderforeninger. Bl.a. SSF som hører under DGI er steget.

Det er lykkedes at lave et underskud til overskud. Og det kan vi være stolte af.
Formanden gør obs på at der bliver sparet ca. 40min., på ikke at skulle tælle kassen op efter indførelse af mobilepay.

Vi klappede af kasserens flotte arbejde

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent - Det blev vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag, ændringer m.v.
A. Skydning på Hanebjerg har været en succes. Fremmødet har været flot og bestyrelsen foreslår at vi indkøber en fast aftale med Hanebjerg. Prisen for et års skydninger er på kr.5000.-

(416) vil gerne fortsat stå for det.

Vi besluttede enstemmigt at indkøbe en fast skydedag.
Vi glæder os til at kunne komme ud i det fri og skyde i det næste år. Der kommer info snarrest.

B. Ændring af vedtægter.
Paragraf 1. Skal ændres til det korrekte navn og hjemmeadresse og med rettelse af korrekte moderorganisationer..
Formålet bliver uforandret, det er småtilretninger.
Afstemning endte med at EN (referenten) stemte imod. Bare for at nogen skulle være kritiske...
Forslag vedtaget.

6. Valg til bestyrelse og bilagskontrollant, samt suppleanter.
Formandsvalg. Vores ærede formand (341) - Blev genvalgt
Bestyrelses medlemmer (378) og (215) var på valg - Begge blev genvalgt.
Suppleanter (222) og (191) var på valg - Blev ligeledes genvalgt.
Bilagskontrollant (351) var på valg - Blev genvalgt.
Referant og Skydeudvalgsformand (377) blev valgt som anden Bilagskontrollant

7. Eventuelt
Skydeudvalgsformanden (377) fremlagde ide til skydekonkurrence...som blev klappet igennem..
Vi sætter noget i gang til julesamlingen og I kan godt glæde jer...

Mødet sluttede uden skudskader kl 13.27