Referat af laugsamling 9. oktober 2016

1. Valg af dirigent.
(386) modtog valg, konkluderede at forsamlingen er lovligt indkaldt, og derefter styrede laugsamlingen med hård hånd.

10 medlemmer var mødt op til laugssamlingen.

2. Formandens beretning.
Formanden orienterede om årets gang, fortalte om klubbens nyanskaffelser, 357, 44 og endnu en 357. Vi har således stadig et godt og varieret udvalg.
Der blev klappet af beretningen.
Ingen bemærkninger.

3. Kassererens aflæggelse af regnskab
I år er der et overskud, således at sidste års underskud er udlignet.
Kassebeholdningen er dog lav, da vi har indkøbt ammunition og nye våben.
Eller ligger indtægter og udgifter stabilt.
Regnskaber ser pænt ud...vi har jo fået flere medlemmer og en lille stigning i kontingent.
Materiellisten viser en opskrivning som nævnt. Vi har en pæn del aktiver.
Ingen kommentarer, og beretning godkendt.

4.Kontingent
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af det nuværende, og det blev vedtaget.

5. Indkomne forslag
1. Ord revisor skiftes til bilagskontrollant.
Det blev vedtaget.
2. Forslag om ændring af logo af (377)
De tre logoer blev fremlagt og medlemmerne kiggede løs.
Der var en ivrig debat.
Det blev besluttet at (378) skal foranledige en e-mail afstemning, så vi snarest kan få en afklaring og sat noget i gang.
Der bliver truffet en beslutning inden for 2 måneder.

6.valg:
Formand, (341) genvalgt med klapsalver
Næstformand, (215) genvalgt med klapsalver
(378) er valgt som bestyrelsesmedlem.
Han takkede og holdt en alt for lang tale.
Suppleanter (222), (191) og revisor (351) blev genvalgt, dog med ændringen i krafttrådt som bilagskontrollant

7.eventuelt
Indkomne forslag. Fra (377), at der bliver fokuseret på skytter der ønsker at træne lidt mere seriøst.
Bestyrelsen støtter op om det, og savner bare nogen vil lægge tid i det.
(386), (378) og (377) prøver at lave forslag til datoer der kan bruges til eliteholdet.
(386) og (378) vil gerne undervise i skydning.
Det blev bemærket at (377) evt. kan få tilladelse til at bruge skydebane og skabe til formålet.
(377) blev valgt som formand for skydeudvalget.
Han takkede.

Dirigenten opsummerede og erindrede om udlevering af koder og nøgler osv.

Formanden takkede for god ro og orden, og laugsamlingen sluttede kl. 14.49.