Referat af laugsamling 31. oktober 2015

Referat for Hjemmeværnets Skyttelaugs ordinære laugsamling 31. oktober 2015.

Formanden indleder med velkomst.

Pkt. 1 – Valg af dirigent og referent
Formanden (341) modtog forsamlingens valg til dirigent.
Kassereren (184) blev valgt som referent.

Dirigent indleder med velkomst og konstaterer at samlingen er indkaldt efter vedtægter og generelle retnings linjer.
Der var fremmødt i alt 7 medlemmer inkl. 4 fra bestyrelsen/revisor.

Pkt. 2 – Formandens beretning
Formanden (341) har ikke været så meget tilstede, men de sædvanlige aktiviteter er gennemført. Herunder familiedag.
Foreningen har indkøbt en historisk pistol - Colt 1911 A1, cal. 45 ACP. Derudover er der indkøbt 2 nye revolvere. En ny .357 og en 44 special.
Vi afventer pt. politiets tilladelser før vi kan afhente revolverne.

Hanebjerg er ikke kommet i gang. Vi mangler nogen der vil påtage sig opgaven

Pkt. 3 - Kassererens aflæggelse af revideret regnskab
(Regnskab udleveres) Årets regnskab viser et lille underskud, hvilket primært skyldes installation af et nyt alarmanlæg.
Set i lyset af dette underskud, er det kasserens holdning at det var fornuftigt at hæve kontingentet i 2014.

Kassereren (184) meddelte at der fremover vil blive opkrævet et mindre beløb fra ikke medlemmer, som deltager på familedagen og evt. ved juleskydningen.

Regnskabet blev herefter godkendt

Pkt. 4 - Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes. Dette blev vedtaget.

Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkommende forslag.

Pkt. 6 Valg af bestyrelse, suppleanter samt revisor
Kasserer (184) og bestyrelsesmedlem( 297) var på valg og modtog genvalg.
Begge blev enstemmigt genvalgt.

Suppleant (222) og suppleant (191) var på valg. Begge havde meddelt, at de modtog genvalg.
Begge blev enstemmigt genvalgt.

Revisor (351) var på valg og modtog genvalg.
Revisor blev enstemmigt genvalgt.

Nu ser bestyrelsen for HJVSL således ud :
Formand (341)
Næstformand (215)
Kasserer (184)
Bestyrelsesmedlem (340)
Bestyrelsesmedlem (297)
Suppleant (222)
Suppleant (191)
Revisor (351)

Pkt. 7 Eventuelt
Bestyrelsen har godkendt at der igangsættes en ungdomsafdeling under ledelse af (378) og (386). Gode ideer og forslag modtages gerne.

Bestyrelsen efterlyser medlemmer som vil stå for skydninger på Hanebjerg.