Referat af ordinær laugssamling 2014

Referat for Hjemmeværnets Skyttelaugs ordinære laugsamling 25. oktober 2014.

Formanden indleder med velkomst.

Pkt. 1 – Valg af dirigent og referent.

Medlem 191 modtager forsamlingens valg til begge poster.

Dirigent indleder ligeledes med velkomst og konstaterer at samlingen er indkaldt efter vedtægter og generelle retnings linjer.

Der er fremmødt 13 medlemmer inkl. bestyrelsen.

Pkt. 2 – formandens beretning:

Der har ikke været så megen aktivitet i årets løb, desuden har kasseren været udstationeret i dele af året, men der har været afholdt arrangementer udendørs i årets løb med god deltagelse og succes – særligt traditionen omkring familiedagen fremhæves positivt.

Foreningen er, i det forgangne år, optaget i Historisk Skytte Forening, hvilket vil bidrage yderligere med skyttemæssige muligheder og udfordringer til dem der måtte have lyst.

Der er tilgået 2 våben i årets løb, der forventes i det kommende år at tilgå yderligere samt afmelding af ældre, ikke længere reparerbare våben (ældre foreningsvåben)
Set over året har der i gennemsnit været 5,8 fremmøde per medlem – hvilket betragtes og anses som godt og tilfredsstillende.

Der er pt. 71 medlemmer.

Efter dagens våbenkontrol er der 4 medlemmer der SKAL møde til restant eftersyn, ellers følger udmelding af foreningen, jf. gældende vedtægter.

Der er 0 medlemmer i kontingent restance.

Pkt. 3 + 4 – Kasserens beretning + Fastsættelse af kontingent.

(Regnskab udleveres) Årets regnskab viser et underskud, hvilket skyldes skydebanelokalers opgradering samt anskaffelse af nye, større og mere sikre våbenskabe – desuden installation af et nyt alarmanlæg.

Set i lyset af underskud, er det kasserens og bestyrelsens opfattelse af kontingent justeres (første gang siden 2006) fra de nuværende DKK 300 til DKK 400.

Justeringen anbefales ud fra flere perspektiver og årsager – foreningen har i mange år haft en positiv kasse beholdning som netop har vist sig enormt anvendelig i forbindelse med seneste lovkrav ændring omkring våbenskabe og alarmer, hvor HJVSL som stort set den eneste, har været i stand til at rejse penge således vi har kunnet forsætte skydninger på Borupgård uden ophold eller indkrævning af yderligere fra medlemmerne, for fortsat at kunne imødegå den slags udfordringer bør foreningen tilsikre at kasse beholdningen bibeholdes stærk og ikke udhules, for fortsat at kunne imødegå udefrakommende krav, som kræver investeringer fra foreningen.

Det nævnes at lignende fritids aktiviteter såsom fodbold koster i omegnen af 2 x DKK 500 årligt – andre skytteforeninger i Nordsjælland ligger på , eller over DKK 400 – Brøndby skytter betaler fra DKK 1200,- og opefter.

I det lys er den foreslåede kontingent stigning relativ – og det vedtages enstemmigt at kontingentet hæves til DKK 400,-

Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag.

Der er 2 indkomne forslag – begge fra bestyrelsen, derudover fremkom 1 forslag/spørgsmål.

A) At Laugets postadresse ændres fra nuværende – den til enhver tid siddende formands adresse – til nu at blive skydebanens adresse. Dette for at tækkes Helsingør Kommunes krav om at formanden skal have bopæl i Helsingør kommune – det kan vi under nuværende ikke honorere.

Forslaget godkendes, efter debat om hvorvidt der kan være komplikationer i forhold til andre myndigheder, men eftersom Politi og Våbenkontor altid vil fremsende til formandens folkeregister adresse vil den foreslåede ændring ikke ændre noget i dette forhold.

B) Spare porto ved at fremsende kontingent opkrævninger og anden korrespondance via email og ikke via PostDanmarks postomdeling.

Det vedtages enstemmigt at kontingentopkrævning vil fremadrette sendes som en PDF fil til alle medlemmer.

Det påhviler alle medlemmer, individuelt, at holde foreningen opdateret på evt. ændring af email adresse, der vil fremadrettet - ved den årlige våbenkontrol - blive foretaget et check om hvorvidt den kendte email adresse forsat er i brug og anvendes.

C) Hanebjerg – bragt op igen i år, det undersøges om der kan etableres egentlige skydedage på Hanebjerg, dog forudsættes det at der kan findes tovholdere til at stå for disse.

Pkt. 6 Valg af bestyrelse, suppleanter samt revisor.

Efter gennemgang af hver enkelt post i bestyrelsen, ser bestyrelsen for HJVSL således ud :
Formand (341) - modtog genvalg
Næstformand (215) - modtog genvalg
Kasserer (184) - var ikke på valg
Bestyrelsesmedlem (340) - modtog genvalg
Bestyrelsesmedlem (297) - var ikke på valg
Suppleant (222) - modtog genvalg
Suppleant (191) - modtog genvalg

Revisor (351) - modtog genvalg

Pkt. 7 Eventuelt.
a)
Datoer for næste års udendørs skydninger på Hellebæk (3 stk.) er 2. maj, 22. august samt 19. september.
Det er besluttet at 22. august bliver Familiedag 2015 !

b)
Der er forespurgt på om foreningen vil indkøbe yderligere våben i kaliber .40 samt .45 – således andre fabrikater af våben kan sammenlignes i den nævnte kaliber – inden evt. eget køb.
Bestyrelsen kigger positivt på dette og vil undersøge mulighederne.

Referat noteret og skrevet af medlem 191, d. 25.10.2014