Referat af ordinær laugssamling 2011

Referat af ordinær laugssamling, 30. okt. 2011

8 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.

1. Valg af dirigent

S (187) blev valgt og konstaterede herefter, at laugssamlingen var varslet i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning

Formanden, (317), aflagde en kort status på antallet af medlemmer og fordelingen af disse. Vi er p.t. 73 medlemmer.

Vores første medlem, og medstifter, Peter "Trotyl" Christensen, døde den 19. juni. (Se mindeord her: http://www.hjvsl.net/node/31)

Formanden takkede vores revisor, (215), for indsatsen i forbindelse med familiedagen og skydedagene i Hellebæk. Der er allerede planlagt 3 skydedage, i Hellebæk, næste år.

Familiedagen afholdes lørdag den 26. maj, 2012.

3. Aflæggelse af regnskab

Kassereren (184) gennemgik regnskabet.
Familiedagen har været den største post, men der er stadigvæk et overskud i skyttelauget.

Vi har p.t. ingen bankkonto udover Giro, da bankernes gebyrer til foreninger ville betyde, at vi kommer til at tabe mange penge på dette. Bestyrelsen er i gang med at undersøge mulighederne.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet er uændret, 300,- kr. pr. år.

Bemærk, at kontingentperioden nu er 1. januar til 31. december.

5. Indkomne forslag

Der var ingen forslag.

6. Valg af bestyrelse, revisor

Følgende var på valg:

Næstformand (341)
Kasserer (184)
Bestyrelsesmedlem (297)

Suppleant (342)
Suppleant (222)

Revisor (215)

Alle ønskede at genopstille, og blev valgt

7. Eventuelt

Skyttelauget er nu medlem af Helsingør Sports Union (HSU) i forbindelse med, at vi har ansøgt Helsingør kommune om at få officielt indpas på Borupgaard skydebane.
Kommunen har endnu ikke færdigbehandlet ansøgningen, på trods af mange rykkere.