Referat af ordinær laugssamling 2009

Referat af ordinær laugssamling, 31. okt. 2009

13 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.

1. Valg af dirigent

Kassereren (184) blev valgt og konstaterede herefter, at laugssamlingen var varslet i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning

Formanden (317) kunne kort berette at bestyrelsen har brugt det forgangene år på at rette op på papirgangen i foreningen. Formanden takkede, i den forbindelse, kassereren for det store arbejde han havde lagt for dagen.

P.t. er vi 78 medlemmer, fordelt i aldersgruppen 16-83 år. 4 er kvinder.

I det sidste år har vi fået 3 nye medlemmer og 9 er udmeldt.

Vi har solgt 4 våben, købt 3 nye samt fået en 357” doneret af et af vores ældste medlemmer.
Vi råder nu over 10 foreningsvåben.

I 2009 har vi 19 skydedage på Borupgaard og 6 på Hanebjerg, men der er stadig en del medlemmer der ikke overholder de 4 skydedage pr. år. Og det vil vi stramme op på.

10 medlemmer mangler at betale kontingent, heraf 3 med våben. De vil blive udmeldt og få inddraget deres våbenpåtegning, jf. reglerne.

Vi har haft en del udeståender omkring fornyelse af våbenpåtegningerne og er blevet pålagt at stramme op omkring dette.
Det er det enkelte medlems ansvar! Så man skal selv være opmærksom på udløbsdatoen for ens våben.

Sidst men ikke mindst, så arbejder vi på at få en skydedag på Hellebæk skydebane, til foråret.

3. Aflæggelse af regnskab Kassereren (184) gennemgik regnskabet.

Porto er den største enkeltstående post. Der er et lille overskud på salg af ammunition.

Regnskabet blev herefter godkendt med de bemærkninger som revisoren (128) har anført.

4. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet er uændret, 300,- kr. pr. år.

5. Indkomne forslag

Der var et forslag.
At vi bruger mail/Internet i størst muligt omfang til udsendelse af nyheder, frem for breve, og vi dermed sparer mest muligt på porto.
Forslaget blev enstemmig vedtaget.

Nyheder, skydedage mm., vil ikke længere blive udsendt pr. brev, men annonceres på www.hjvsl.net

6. Valg af bestyrelse, revisor

Bestyrelsesmedlem (341) og kassereren (184) var på valg.
De ønskede begge at genopstille og blev begge genvalgt for en 2 års periode.

Bestyrelsesmedlem (342) blev genvalgt som suppleant.
A (340) blev valgt som ny suppleant.

Revisoren (128) havde meddelt, at han ikke længere kan varetage revisorposten og derfor ikke genopstiller.

T (215) meldte sig, og blev valgt revisor.

7. Eventuelt

Bestyrelsesmedlem (341) berettede om vores deltagelse i DDS NSJ’s genrealforsamling. Pistoludvalgtet er sat under administration af Kresten Tarp og er reelt uden indflydelse. Riffeldelen har 2/3 af flertallet.
Bestyrelsen vil derfor overveje om vi igen skal melde os ind i DSF.
Bestyrelsesmedlem (341) mener vi vil blive husket, da han selv var på talerstolen flere gange.

Omkring opbevaring af våben i ”vest”, så vil bestyrelsesmedlem (189) overveje om han vil søge dispensation.

BilagStørrelse
PDF icon Aktiver-regnskab.pdf168.64 KB
PDF icon Regnskab-2008_2009.pdf197.21 KB