Referat af Laugssamling 2022 – 08. oktober 2022

Til stede var 13 medlemmer – heraf bestyrelsen:
Formand (378)
Fungerende næstformand (191)
Kasserer (184)
Bestyrelsesmedlem (426)
Bestyrelsesmedlem (297)
Suppleant (222)

Pkt. 1 - Valg af dirigent

Til dirigent blev valgt (339)
Til referent blev valgt (191)

Referent konstaterede efterfølgende at indkaldelse til Laugssamling var udsendt med mindst 14 dages varsel i.h.t. vedtægter (udsendt 8. september 2022)

Pkt. 2 – Formandens beretning

Året 2022 blev et på mange måder anderledes år. Vi har mistet en næstformand, som alt for tidligt forlod denne verden. Æret være Mortens minde.
Vi har heldigvis fået en ny næstformand og sammen med en tiltrådt suppleant, er bestyrelsen igen fuldtallig. Arbejdet og foreningen fortsætter. Men ikke helt uændret. Vi må se i øjnene, at efter den tragiske episode i Fields, er der igen et øget fokus på skytteforeninger og vores virke. Der er pt ikke kommet nye tiltag, udover at politiet har indskærpet de enkelte foreninger, at vi holder en særlig opmærksomhed på love og bestemmelser og at de overholdes. Det gør vi naturligvis. Altid.
Vi har haft både til og afgang i 2022 og medlemstallet er faktisk faldet i år. 6 skytter har forladt foreningen og der er kommet 3 nye til. Faktisk har vi siden 2008 mistet over 70 medlemmer. Tankevækkende. Måske er det tiden, måske er det den enkelte skyttes økonomi eller Corona vi skal give skylden, jeg ved det ikke, men faktum er, at vi bliver færre aktive skytter i vores forening.
Fremmødet i året der er gået, har ligeledes været dalende. Da jeg startede i 2014, var det ikke usædvanligt, at vi stod i kø, til en standplads på skydebanen. Der var ofte mange skytter i lokalet og der blev skudt mere. I år har mange skydebanedage været besøgt at et fåtal, flere gange har blot en 4-5 skytter givet fremmøde og vi, skydelederne, har ikke haft travlt. Desværre.
Spørgsmålet om vi som forening, skal gøre noget anderledes ligger lige på tungen, synes jeg? Skal vi lave nye sociale tiltag, gratis kaffe og kage, flere skydekonkurrencer eller anderledes skydebane dage? Jeg er ikke i tvivl om vi kan gøre noget ved det og er lydhør over for forslag. Men det er os skytter, der skal gøre det. Os alle sammen.
Økonomien er et væsentligt omdrejningspunkt i alle foreningers drift. D. 10/10 deltager jeg i et web seminar, som kan kaste noget lys over de muligheder vi, som forening har, for at søge midler fra fonde og puljer. Lige nu, har jeg vores årlige bekostelige renovering af banen i tankerne, men andre muligheder kan også dukke op her. Jeg er spændt på om jeg finder nogle muligheder der.
Vi er som forening en del af både DGI og Dansk Skytte Union, som fremover hedder Skydesport Danmark. Skydesport Danmark holder lige nu deres ekstraordinære generalforsamling, hvor de blandt andet skal drøfte og vedtage foreningernes nye kontingent, til Skydesport Danmark. Det kan blive vedtaget, at vores forenings bidrag til Skydesport Danmark bliver en hel del dyrere, men det er ikke et bidrag vi kan undgå. Det er faktisk dem der registrerer alle vores våben, så vi har ingen mulighed for at unddrage os kontingent hertil. Derfor skal jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at skulle det blive vedtaget, at vores bidrag skal øges væsentligt, kan det komme på tale næste år, at vores eget foreningskontingent, som vi hver for sig betaler til HJVSL også bliver dyrere.
Jeg afslutter denne noget dystre beretning, med at ønske for os som forening, at vi kan fastholde og udbygge interessen for skydesporten, at vi kan ændre og øge tilgangen til vores forening bare en lille smule, og samtidig fastholde de frivilliges arbejde her i foreningen, som er så uendelig vigtigt.
Tusind tak til jer alle, både skytter og frivillige, som gør det muligt, at vi faktisk har en virkelig hyggelig og dejlig forening, med et utroligt kammeratskab, som er værd at bevare og dyrke.
Fremtiden for foreningen, er i vores egne hænder.

Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.

Efterfølgende konstruktiv debat om medlems udvikling.

Pkt. 3 – Kasserens beretning og aflægning af regnskab.

Regnskabet viser et driftsoverskud på DKK 2327,30 og ses som tilfredsstillende. Skydebanerne er vedligeholdt, og de 3 foreninger har i lighed med foregående år, delt denne regning – det er dog HJVSL der lægger ud, men vi modtager betaling retur fra de 2 andre foreninger på Borupgård.
Økonomien er generelt god og sund! Hvorfor Kasserer anbefaler at der IKKE hæves i kontingentet, men nuværende niveau fortsætter.
Laugssamlingen godkender enstemmigt kasserens beretning.

Pkt. 4 – Kontingent fastsættelse.

I forlængelse af kasserens beretning, besluttes det, at kontingentet fastholdes på nuværende niveau.

Pkt. 5 – Indkomne forslag.

Forslag indsendt af medlem 184 (kasserer):

Set i lyset af, at hele organiseringen af skydesporten ændres pr. 1/1-23, og medlemskab af et lokalforbund (i vores tilfælde DSF og SSF) nu ikke længere en forudsætning for at være medlem af Skydesport Danmark (Dansk Skytte Union) - samt at DSF "lukker" pr. 31/12, så er der behov for ændring af vore vedtægter.
Da vi, qua vores våbenregistrering, er tvunget til at være medlem af Skydesport Danmark (Dansk Skytte Union) men ikke kender fremtiden for, hvordan den præcise organisering bliver fremover foreslår jeg at vi fjerner alle direkte referencer i §1, §2 og §10. Der er, som jeg kan læse det, intet krav om vores medlemskab af organisationerne står i vedtægterne.
Derudover foreslår jeg at vi i §3 tilføjer, at optagelsen af nye medlemmer også kræver politiets godkendelse.
----------------------------------------------------------------------------------------
§1
Navn og Hjemsted:
Laugets navn er “Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland”. CVR nr. 35266380
Laugets hjemmeadresse er: Smakkevej 3, 3070 Snekkersten (Borupgårdskolen, 60'er gangen i kælderen)
Lauget er medlem af Dansk Sportsskytte Forbund (DSF) og dermed associeret med Dansk Skytte Union , som er optaget i Danmarks Idrætsforbund (DIF).
Derudover er lauget medlem af DGI Nordsjælland og dermed DGI.

Det foreslås at medlemskaber fjernes fra §1, således teksten bliver:
§1
Navn og Hjemsted:
Laugets navn er “Hjemmeværnets Skyttelaug Nordsjælland”. CVR nr. 35266380
Laugets hjemmeadresse er: Smakkevej 3, 3070 Snekkersten (Borupgårdskolen, 60'er gangen i kælderen)
----------------------------------------------------------------------------------------
§2
Formål:
Laugets formål er: Gennem øvelses- og konkurrenceskydning at opøve og – eller vedligeholde laugsmedlemmernes skydefærdighed, jf. godkendte discipliner under Dansk Sportsskytte Forbund (DSF), Dansk Skytte Union samt reglerne for DGI Skydning, med hovedvægt på grov pistol og revolver.
Ungdomsskytter skyder udelukkende med pistoler cal. 22.

Det foreslås at de direkte referencer tages ud, at vi præciserer ønske om at fremme skydesporten, og det er op til bestyrelsen at sikre medlemskab af den/de nødvendige organisation(er), således teksten bliver:
§2
Formål:
Laugets formål er: Gennem øvelses- og konkurrenceskydning at fremme af skydesport samt opøve og vedligeholde medlemmets skydefærdighed, med hovedvægt på godkendte discipliner for grovpistol og revolver.
Ungdomsskytter skyder udelukkende med cal. 22 pistol eller revolver.
Det påhviler bestyrelsen at sikre medlemskab af, eller association til, den eller de danske hovedorganisationer, som varetager de relevante discipliner.

----------------------------------------------------------------------------------------
§10
Laugets opløsning:
Lauget kan kun opløses, hvis 2 med en måneds mellemrum afholdte laugssamlinger vedtager dette, med 4/5 af de fremmødte stemmer for opløsning.
I tilfælde af laugets opløsning, skal ejendele lauget har modtaget fra DGI eller andre foreninger, tilfalde giverne. Laugets øvrige formue skal komme pistolskydningen til gode.

Det foreslås at den direkte reference til DGI tages ud (vi har aldrig modtaget noget fra dem eller andre), således teksten bliver:
§10
Laugets opløsning:
Lauget kan kun opløses, hvis 2 med en måneds mellemrum afholdte laugssamlinger vedtager dette, med 4/5 af de fremmødte stemmer for opløsning.
I tilfælde af laugets opløsning, skal ejendele lauget har modtaget fra andre foreninger, tilfalde giverne. Laugets øvrige formue skal komme pistolskydningen til gode.
----------------------------------------------------------------------------------------
§3
Medlemmer:
Lauget optager fortrinsvis nuværende og tidligere personel af Hjemmeværnet. Nye medlemmer skal anbefales af mindst 2 laugsmedlemmer samt godkendes af bestyrelsen.
Ungdomsskytter (12-18 år) optages på samme grundlag, betinget af forældres/værges godkendelse.
Medlemsantallet fastsættes af bestyrelsen.

Det foreslås at indsætte optagelsen også er betinget af politiets godkendelse, således teksten bliver:
§3
Medlemmer:
Lauget optager fortrinsvis nuværende og tidligere personel af Hjemmeværnet.
Nye medlemmer skal anbefales af mindst 2 laugsmedlemmer samt godkendes af bestyrelsen.
Derudover er optagelsen betinget af, medlemmet kan godkendes af politiet jf. gældende lovgivning.
Ungdomsskytter (12-18 år) optages på samme grundlag, betinget af forældres/værges godkendelse.
Medlemsantallet fastsættes af bestyrelsen.
----------------------------------------------------------------------------------------

Forslagene blev debatteret af forsamlingen, og de foreslåede ændringer godtages alle af forsamlingen enstemmigt.

Pkt. 6 – Valg til bestyrelse.

Formand (378) modtog genvalg og blev valgt.
Fungerende næstformand (191) – modtog valg og blev konstitueret næstformand på Laugsamlingen.
Bestyrelsesmedlem (426) – modtog valg og blev genvalgt.
Suppleant (222) – modtog genvalg og blev valgt.
Ny suppleant skulle vælges – (427) modtog valg og blev valgt.
Bilagskontrollant (351) – modtog genvalg og blev valgt.
Bilagskontrollant (415) – modtog genvalg og blev valgt.

Pkt. 7 – Eventuelt.

Der skydes på Hanebjerg hver 2. mandag fra kl 17. – det anbefales man giver tilsagn om møde, så man undgår kedelige oplevelser med at komme 18.30 til en tomt anlæg – opslag på hjemmesiden laves.
(409) og Formand (378) deles om opgaven på Hanebjerg.
Der efterlyses Nyhedsbreve – hvor skydedatoer samt ændringer til skydedatoer kan sendes ud til medlemmer.

Pbv.
191/184